Radhe Shyam Telugu premieres on 3/10
Radhe Shyam Hindi 3/11
Radhe Shyam Tamil 3/11